Suggesties voor aanpassingen pachtregels

donderdag 6 oktober 2022

Suggesties voor aanpassingen pachtregels

Door een werkbaar pachtsysteem te creëren, helpt de overheid de landbouw verder te verduurzamen om zo de harmonie tussen de landbouw en de natuur te herstellen. Daarom heeft de Werkgroep Pacht van de NVR een whitepaper ontwikkeld met suggesties voor aanpassingen.

Op 10 januari jl. zijn de nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen met een introductiedossier wegwijs gemaakt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op pagina 63 van dit dossier wordt het onderwerp ‘pacht’ behandeld, inclusief diverse gevoeligheden, risico’s en politiek-maatschappelijke dimensies. Het is voor ons als Rentmeesters NVR fijn om te vernemen dat er (landelijke) aandacht is voor dit dossier. Naast het afnemend areaal landbouwgrond, neemt ook het aandeel pacht ervan af.

Niet alleen absoluut, ook relatief daalt het pachtareaal. Uit CBS-cijfers blijkt dat het pachtareaal nog slechts circa 25% van het totale areaal landbouwgrond betreft. Deze teruggang in het pachtareaal zou de Nederlandse overheid zorgen moeten baren. Temeer omdat pacht een goed instrument is (ook voor partijen buiten de landbouw, zoals institutionele beleggers) om grondgebruik te faciliteren en te financieren.

Daarnaast biedt pacht volop mogelijkheden om de landbouwsector verder te vergroenen (Green Deal – Farm to Fork). Het gaat hierbij niet alleen om het opnemen van specifieke ‘groene’ bepalingen in pachtovereenkomsten. 

Sluiten