Organisatie

Bij de NVR staan de leden centraal. Zij delen hun kennis en bouwen aan netwerken. Alle leden zijn aangesloten bij een regionale ‘Kring’, die zelfstandig activiteiten organiseert. De landelijke commissies, het bestuur en de Raad van Advies zetten de koers van de NVR uit en borgen de kwaliteit. Uiteindelijk is de algemene ledenvergadering het hoogste, beslissingsbevoegde orgaan van de NVR.

Download hier de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NVR.

Bestuur

Het bestuur van de NVR bestuurt op hoofdlijnen. De bestuursleden zetten de koers uit en bepalen de begroting. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich één keer herkiesbaar stellen voor een periode van nog eens drie jaar.

De leden van het bestuur zijn:

  • Handert Scheffer - voorzitter
  • Bram van Poppel, secretaris - penningmeester
  • Jorrit Klein Braskamp
  • Pietie Bakker
2_6D8A2267 H. Scheffer (1) IMG_0328 6D8A2185 J. Klein Braskamp Foto Pietie Bakker

 

 

Kringen

De regionale Kringen vormen de haarvaten van de vereniging. Het kringbestuur organiseert minimaal vier keer per jaar een bijeenkomst. De ene keer wordt een gastspreker uitgenodigd, dan weer houdt één van de leden een presentatie. Meestal worden kringvergaderingen gecombineerd met een lunch of diner. Daarnaast organiseert elke kring jaarlijks een excursie, waarbij soms elkaars projecten bezocht worden. Het belangrijkste doel van de kringen is interactie: kennis delen, netwerken en gezelligheid. Dankzij de relevante inhoud en de warme contacten die hier ontstaan, worden de kringbijeenkomsten zeer goed bezocht.

Frank Minnema solo 3_6D8A2062 M. Blokhuis Theunis Jensma 2_6D8A2089 W. Verbeek Etiënne Hack

Vlnr: Frank Minnema (vz Kring West)  -   Mireille Blokhuis (vz Kring Midden)  -  Theunis Jan Jensma (vz Kring Noord)  -   Wouter Verbeek (vz Kring Oost)  -  Etiënne Hack (vz Kring Zuid)

 

Bureau

Het bureau van de NVR verzorgt het dagelijks bestuur. De medewerkers ontwikkelen het beleid omtrent opleiding, certificering, toelating en toetsing. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de administratie en de organisatie van landelijke evenementen.

Bureaubezetting:

Ron van der Jagt 2023 6D8A2273a Andreas Dijkhuis 6D8A2047a Anita de Moed-van Mierlo Hilje 02 kleiner kim (1) Asia Keles

 

Commissies

De commissies adviseren het bestuur over het te voeren beleid. Op deze manier helpen ze de doelstellingen van de NVR te realiseren. De commissies komen vier tot zes keer per jaar bij elkaar om onderling af te stemmen en te vergaderen over actuele onderwerpen. De commissies bestaan uit een aantal NVR-leden en worden ondersteund door het bureau van de NVR.

Er zijn twee commissies:

AdviesCommissie Toelating en Toetsing

Bewaakt de toelatingseisen en de eisen van het systeem van Permanente Educatie; adviseert over de toelating van aspirant en gewone leden.

Commissie Opleiding

Organiseert jaarlijks cursussen voor NVR-leden over actuele onderwerpen uit het werkveld. De NVR-cursussen gaan over specialistische onderwerpen, de specifieke rentmeesterszaken. Sinds 2012 worden deze cursussen georganiseerd in een tweedaagse.

Cursussen van meer algemene aard worden aangeboden door commerciële opleidingsinstituten.

 

ALV

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste, beslissingsbevoegde orgaan van de NVR.

In principe is er tweemaal per jaar een ALV. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en over de financiën van de vereniging.

Impressie Algemene Ledenvergadering NVR :

20231110_100752  Ron Jaarplan 2024

Sluiten