De NVR feliciteert mevrouw H. van Dongen en de heer J. Osinga met hun benoemingen

Nieuws

donderdag 6 oktober 2022

De NVR feliciteert mevrouw H. van Dongen en de heer J. Osinga met hun benoemingen

1 oktober jongstleden zijn Hellen van Dongen en Johan Osinga officieel gestart in hun nieuwe functies binnen het ministerie van LNV. De NVR heeft een uitgebreide felicitatie en introductie gestuurd.

Geachte heer Osinga en mevrouw Van Dongen, 

Namens de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) feliciteren wij u hierbij van harte met uw nieuwe posities binnen het Ministerie van LNV. Onze vereniging bestaande uit ruim 500 leden wenst u veel succes, wijsheid en plezier toe in uw nieuwe functies. De uitdaging die u aangaat is groot, op meerdere vlakken. Op dit moment lopen de emoties hoog op in het landelijk gebied en dreigen beleidsprocessen vast te lopen. Waar belangen en emoties hoog zijn, zorgen rentmeesters, in opdracht van overheden, natuurorganisaties en particulieren, ervoor dat beleid zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Sinds jaar en dag zijn rentmeesters ‘de spil’ tussen overheden en grondeigenaren/gebruikers. We willen deze gelegenheid graag aangrijpen om uw aandacht te vragen voor de kansen in het betrekken van rentmeesters gedurende het gehele beleidsproces dat de komende jaren door uw ministerie zal worden uitgerold in het Nederlandse buitengebied.   

Als beroepsvereniging van de Rentmeesters NVR zien wij de uitdagingen die voor ons liggen helder. Dit maakt dat wij graag meer op de voorgrond willen treden, met name richting de beleidsmakers in Den Haag en het publiek. Tijdens het werkbezoek op 15 april hebben we gesproken over de rol van de Rentmeester NVR. Ook hebben we een aanbod gedaan t.a.v. het toevoegen van kennis rondom ons vak. Gesprekken over een vervolg op dit werkbezoek lopen inmiddels. Natuurlijk willen wij mevrouw Van Dongen en haar mensen ook van harte uitnodigen om tijdens een werkbezoek te laten zien hoe rentmeesters in hun dagelijkse praktijk werken aan het geven van gestalte aan de ambities, plannen en plichten van de landelijke, provinciale en lokale overheid.  

Ons plan voor het Nederlandse buitengebied? Zet de kennis van de Rentmeester NVR in voor de beoogde veranderingen. We hebben ruime ervaring met (wettelijke) kavelruil, vergoedingensystematiek voor maatschappelijke- en ecosysteemdiensten en onteigening. Ook speelt de Rentmeester NVR een onmisbare rol in het ontwikkelen van aangepaste pachtvormen. We denken bijvoorbeeld aan groene pacht als oplossing voor de stikstofcrisis. Maar ook het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving; bijv. door landschapselementen en natuur op te nemen in groene pachtovereenkomsten en te bestempelen als groene beleggingen. Zodoende wordt met één klap een fundament gelegd voor het vergroenen van honderden hectares buitengebied, door grondeigenaren en pachters op een slimme manier te belonen voor maatschappelijke- en ecosysteemdiensten.  

Rentmeesters werken altijd aan een integrale oplossing voor alle gebiedspartijen, met een scherp oog voor de betrokken partijen. Er is behoefte aan een duidelijk toekomstperspectief voor de lange termijn. Dat zit in ons DNA.  Dit maakt Rentmeesters NVR bij uitstek een partij om te betrekken bij alle stappen van het beleidsproces. In het bijzonder denken wij dan aan de kennis- en expertisefaciliteit verbonden aan uw beider directoraten. Rentmeesters NVR zijn gaarne bereid om hier een inhoudelijke bijdrage aan te leveren, te denken valt aan de detachering van professionals en het verzorgen van gastcolleges.  Zodoende kunnen we gezamenlijk de vele uitdagingen optimaal het hoofd bieden. 

We zien uit naar uw reactie en een (hernieuwde) kennismaking.  

Hoogachtend, 

Ing. J.L. (Handert) Scheffer Ir. J.E.M. (Anita) de Moed 

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR Plv. Directeur NVR 

Sluiten