Nieuwe ontwikkelingen Aanpak Piekbelasting

Nieuws

donderdag 18 april 2024

Nieuwe ontwikkelingen Aanpak Piekbelasting

De Europese Commissie heeft onlangs haar goedkeuring gegeven aan twee voorstellen van Nederland in het kader van Aanpak piekbelasting.

  • het budget van Lbv en Lbv-plus, de vrijwillige beëindigingsregelingen, wordt opgehoogd met bijna 1,45 miljard euro
  • de looptijd van Lbv-plus wordt verlengd tot en met 20 december 2024 (liep in eerste instantie tot en met 5 april 2024)

Ophoging budgetten
Er is veel interesse in Lbv en Lbv-plus; in totaal zijn daar nu meer dan 1.300 aanvragen voor. Door de ophoging van beide budgetten gaat het kabinet er van uit dat zij alle (goedgekeurde) aanvragen kan honoreren. 

Verlenging looptijd Lbv-plus
Ook ten aanzien van het verzoek voor verlenging van Lbv-plus is een positief besluit genomen. Deze regeling stond in eerste instantie open tot en met 5 april jongstleden. Zodra de regeling in de Staatscourant heeft gestaan, treedt de aangepaste regeling met terugwerkende kracht en onder dezelfde voorwaarden in werking. Het is  belangrijk dat ondernemers die onder Aanpak piekbelasting vallen een afgewogen keuze kunnen maken. Met de verlenging van deze regeling is voor een agrarisch ondernemer meer tijd om de verschillende opties na te gaan. 

Andere regelingen in het kader van Aanpak piekbelasting
Op dit moment zijn er, naast de vrijwillige beëindigingsregelingen, diverse mogelijkheden voor ondernemers die (verder) willen verduurzamen. Zo is het omschakelfonds beschikbaar, is de regeling voor extensiveren gepubliceerd en is de nationale grondbank in werking. Ook wordt met 2 pilots de mogelijkheid onderzocht om een agrarische ondernemer zelf met een voorstel te laten komen in de vorm van een ondernemingsplan. Aan de regeling voor verplaatsing en innovaties wordt hard gewerkt.

Meer informatie
Online is er meer te vinden via de volgende links:

Sluiten