1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Definitieve aanwijzing Natura 2000-gebieden in Zuidhollandse duinen

Op 6 oktober start de ter inzagelegging van de definitieve aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden 'Westduinpark en Wapendal' en 'Solleveld en Kapittelduinen' en de gewijzigde besluiten van 'Duinen en Lage Land Texel', 'Ketelmeer en Vossemeer' en 'Oude Maas'. De ter inzagelegging zal in digitale vorm plaats vinden. Belanghebbenden zonder toegang tot internet kunnen contact opnemen met het DR-Loket voor informatie.

De definitieve aanwijzing van Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen vindt plaats in nauw overleg met de provincie Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam en natuur -en milieuorganisaties. De aanwijzing biedt samen met het binnenkort te publiceren ontwerp-beheerplan duidelijkheid en is daarmee een belangrijke stap in het proces van de vergunningverlening voor de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte.

Duinen met kenmerkende habitats
De gebieden Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen liggen in de provincie Zuid-Holland en maken deel uit van het landschap Duinen met kenmerkende habitats van de Hollandse duin- en kuststreek. Solleveld & Kapittelduinen neemt in de regio een bijzondere plek in, doordat het voor het overgrote deel bestaat uit 'oude duinen'. Beide gebieden zijn van belang voor diverse duinhabitattypen waaronder witte- en grijze duinen en duinbossen. Solleveld & Kapittelduinen is daarnaast ook van belang voor het habitattype vochtige duinvalleien en de soort nauwe korfslak.

Wijzigingen in aanwijzingsbesluiten
De aanwijzingsbesluiten van de gebieden Duinen en Lage Land Texel, Ketelmeer & Vossemeer en Oude Maas zijn gewijzigd. De wijziging van Duinen en Lage Land Texel is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 16 maart. Het betreft 2 grenscorrecties: het duin rond de vuurtoren van De Cocksdorp is uitsluitend aangewezen onder de Habitatrichtlijn en een agrarisch perceel ten zuiden van de Haneplas maakt geen deel uit van het aangewezen gebied. De wijziging van Ketelmeer & Vossemeer is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 20 juli. Aan de westzijde van Schokkerhaven is de grens rond een in 2004 aangelegd recreatiestrand gelegd. De wijziging voor het gebied Oude Maas gebeurt hangende een beroepsprocedure bij de Raad van State. Door het wijzigingsbesluit is de grens ter hoogte en ten oosten van het Delta Ziekenhuis op de buitenteen van de dijk gelegd. Hetzelfde geldt voor de dijk tussen Spui en Heinenoord.

Beroep
De aanwijzingsbesluiten, wijzigingsbesluiten en verdere informatie zijn te vinden via de website van de Rijksoverheid. De documenten zijn officieel digitaal in te zien vanaf 6 oktober tot en met 17 november. De beroepstermijn begint op 7 oktober en sluit op 17 november. Ook zijn de stukken in hard copy tijdens de reguliere openingstijden in te zien op de vestigingen van de Directie Regionale Zaken (DRZ) van het ministerie van EL&I in de regio in Groningen, Deventer, Eindhoven en Utrecht. Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten in beroep gaan bij de Raad van State. Een beroep is alleen mogelijk als de belanghebbende op het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied heeft ingesproken of als een belanghebbende het niet eens is met het definitieve besluit door een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Correcties na ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten voor de definitief aangewezen Natura 2000-gebieden zijn in eerdere periodes ter inzage gelegd. Toen had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben tot een aantal wijzigingen in het definitieve besluit geleid. Voor Westduinpark & Wapendal is bijvoorbeeld het habitattype witte duinen toegevoegd. Bij Solleveld & Kapittelduinen is de begrenzing op onderdelen aangepast en is onder andere de soort nauwe korfslak toegevoegd en de doelstelling van vochtige duinvalleien aangepast. In de definitieve besluiten worden alle wijzigingen toegelicht.

bron: Ministerie van EL&I, 29/09/11