1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Uitvoering natuurakkoord van start

Op 8 februari hebben staatssecretaris Bleker (EL&I) en minister Spies (Binnenlandse Zaken) met de overlegdelegatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO), onder leiding van voorzitter Johan Remkes, overeenstemming over de uitvoering van het natuurakkoord bereikt.

De provincies die eind 2011 hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord (waaronder Noord-Holland) kunnen tot uitvoering van het natuurakkoord overgaan. De overige provincies kunnen op basis van de uitvoeringsafspraken alsnog instemmen of meewerken aan de uitvoering.

De uitvoeringsafspraken geven nadere duidelijkheid over de inzet van grond voor de resterende ontwikkelopgave voor de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincies krijgen de beschikking over gronden van het Rijk, om zo verder te werken aan de EHS. Er zijn scherpe afspraken gemaakt over de evaluatie die in 2016 zal plaatsvinden.

Tot medio 2013 is er voor provincies tijd om de herijkte EHS te begrenzen. De begrenzing is gebaseerd op de omvang van de herijkte EHS die nodig is om te kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen. Ook zijn afspraken vastgelegd over de financiering van het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. Het Rijk is hiervoor vanaf 2014 verantwoordelijk.

Johan Remkes, voorzitter van het IPO, is positief over het bereikte akkoord: ”Deze afspraken geven meer vertrouwen in de uitvoering.” Staatssecretaris Bleker is blij dat deze stap is gezet: “Nu het akkoord voor iedereen helder is, kunnen we beginnen met de uitvoering. Het is een plan dat we ook kunnen realiseren in plaats van er alleen maar over te praten.”

Gedeputeerde Bond is blij dat de grond die het Rijk beschikbaar stelt en die bedoeld was om recreatiegebieden aan te leggen, nu ook echt daarvoor kan worden gebruikt. Daarmee is de kans toegenomen dat recreatieprojecten alsnog kunnen worden gerealiseerd. “Dat is grote winst voor Noord-Holland.”

Nu de uitvoeringsafspraken er liggen, gaan de provincies in overleg over de onderlinge verdeling van de € 105 miljoen voor natuurbeheer en de gronden voor de resterende verwerving en inrichting van de EHS. De provincie hoopt dat er voor de zomer duidelijkheid over de verdeling is, zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij de bespreking van de nieuwe agenda Natuur, Recreatie en Landschap. Aan de hand van die agenda kan de provincie meer duidelijkheid geven over de financiering van projecten in het landelijk gebied.

Uitvoeringsafspraken natuur.

Brief van IPOen ELI over uitvoeringsafspraken.