1. Actueel
  2. Activiteiten

Activiteiten

Datum:
30-09-2021 09:00 - 01-10-2021 17:00
Categorie:
NVR-cursus

NVR-cursustweedaagse 2021

Op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021 vindt de tiende NVR-cursustweedaagse plaats.

Volledig digitaal via Zoom of Teams
 

Het rentmeestersvak is volop in beweging en er spelen tal van zaken in het landelijk gebied die doorwerken in onze samenleving. Denk aan de stikstofcrisis, de energietransitie, transities in de landbouw, etc.

De Commissie Opleiding, bestaande uit Machtelijn Tempelman, Annelies Wind, Jaap van den Andel, Marianne Boschman, René Hospes, John Mommers, Ed van Zanten en Anita de Moed, heeft haar best gedaan om weer een breed programma met actuele onderwerpen neer te zetten.
 
Deze cursustweedaagse zal volledig digitaal gegeven worden en kan dus vanuit huis of kantoor gevolgd worden. De setting in Zoom of Teams maakt goede interactie met de docent en de andere cursisten mogelijk.
 
Je kunt kiezen uit zestien verschillende cursussen. Deze cursussen zijn zo verdeeld over de dagen dat iedereen een interessant en actueel programma samen kan stellen.

Cursusprogramma:

Per dagdeel kun je één onderdeel kiezen. De cursussen worden op de volgende momenten aangeboden: 

Donderdag 30 september; 9.00-12.30 uur:

  *  Pacht

  *  Verzilting en verdroging in de landbouw

  *  Klimaatslim bosbeheer

  *  Hoe bereid ik me voor op een participatieproces?

Donderdag 30 september, 13.30-17.00 uur:

  *  Volledige schadeloosstelling

  *  Natuurinclusieve plattelandsontwikkeling

  *  NSW

  *  Helder schrijven

Vrijdag 1 oktober 2021, 9.00-12.30 uur:

  *  Omgevingswet en de nieuwe administratieve onteigeningsprocedure

  *  Het nieuwe GLB

  *  Stikstofbeleid: van Den Haag naar perceel

  *  Projectbeheersing

Vrijdag 1 oktober 2021, 13.30-17.00 uur:

  *  Digitaliseren van taxaties

  *  Energietransitie

  *  Herbestemmen en transformeren

  *  Actief bouwen aan vertrouwen


Inschrijven voor deze 10e editie van de NVR-cursustweedaagse kan vanaf donderdag 3 juni a.s. 10.00 uur via de Agenda op het Ledengedeelte van de website (eerst inloggen).

Cursussen

Pacht: Els Harbers, VanGoud advocaten, duikt meteen de diepte in: Pacht versus productierechten (stikstof en fosfaat). En wat er komt kijken bij de ontbinding van een pachtovereenkomst. Met veel casuïstiek en recente jurisprudentie.
Een stevige basiskennis van pacht is noodzakelijk.
 

Verzilting en verdroging in de landbouw: Na een aantal droge zomers is de zoetwaterbeschikbaarheid in combinatie met verzilting een groot probleem geworden in met name laag Nederland.
Jouke Velstra en Irthe Noordegraaf, Acacia Water, vertellen je alles over de oorzaken van het zoetwatertekort en de verzilting, de gevolgen daarvan voor de landbouwkundige omstandigheden, vertaald naar o.a. gewasschade en economische waardering. Natuurlijk worden ook oplossingsrichtingen besproken.
 

Klimaatslim bosbeheer: Wouter Delforterie, Bosgroep Midden-Nederland, borduurt voort op de cursus Bosbodems uit 2020 en vertelt je alles over de effecten van klimaatveranderingen op ons bos en de consequenties hiervan op de biodiversiteit, houtproductiemogelijkheden en de koolstofvoorraad (én wat we hiervan (nog) niet weten):

Het beoordelen van de klimaatbestendigheid van bosopstanden

Concrete maatregelen om de klimaatbestendigheid van bos te verhogen

Klimaatslimme boomsoorten

Kostenaspect van klimaatslim bosbeheer

Potentie van (extra) koolstofvastlegging in bossen en concrete maatregelen hiertoe

Korte introductie t.a.v. financiering voor koolstofvastlegging

Een must voor elke rentmeester die te maken heeft met het (toekomstige) bos. En het is niet noodzakelijk dat je vorig jaar de cursus Bosbodems hebt gevolgd.
 

Volledige schadeloosstelling, een basiscursus: Cor van der Vleuten, Van der Vleuten raadgevers, neemt je mee in de basisbeginselen van het opstellen van een volledige schadeloosstelling. Uit welke posten bestaat een schadeloosstelling, wanneer is een post inkomensschade en wanneer bijkomende schade? Hoe moet je omgaan met btw, huurders en pachters, omrijschade en (vrijkomende) bodembestanddelen, maar ook bijzondere (on-)geschiktheid en eliminatieleer komen aan de orde.
Een basiscursus, maar ook zeer geschikt om je kennis weer eens op te frissen.
 

Natuurinclusieve plattelandsontwikkeling: Alles wat veel ruimte nodig heeft, zoekt een plek op het platteland. Daarmee is de druk op het platteland ongekend groot. Landbouw wordt gezien als één van de vele functies van het platteland en deze agrarische functie wordt vaak verbonden met andere. Een terugkerend thema binnen dit alles is het verdienmodel voor de landbouw, dat zowel het doel is van, als voorwaarde voor natuurinclusieve plattelandsontwikkeling.
Martijn van der Heide, hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, geeft zijn visie op de (on)mogelijkheden.
 

NSW en overige fiscale wetenswaardigheden m.b.t. landgoedbeheer: Aart Bakker, EY Belastingadviseurs, deelt de eerste ervaringen met de nieuwe rangschikkingscriteria van de Natuurschoonwet: Definitie natuurterrein; Rangschikking golfbanen; Uitbreiding toegestaan gebruik van landgoederen.

En wat zijn de fiscale gevolgen:

Inkomstenbelasting: is er door de wetgever al nagedacht over hoe de belastingheffing op vermogen (box 3) aan te passen?

Overdrachtsbelasting: Koopsom = ∑ waarde der delen?

Erf- en schenkbelasting:

Grondslag voor de belastingheffing en de bepaling van de invorderingsvrijstelling

Schenkbelasting bij meerdere schenkingen in één jaar.

Een basiskennis van de Natuurschoonwet en de rangschikking is vereist.
 

Omgevingswet en de nieuwe administratieve onteigeningsprocedure: Arjan van Delden, Overwater Grondbeleid Adviesbureau, bereidt je voor op de invoering van het nieuwe onteigeningsrecht na de invoering van de Omgevingswet (inclusief de Aanvullingswet grondeigendom).
Allereerst zal worden ingegaan op de meest recente stand van zaken rondom de te verwachten invoering. Vervolgens zullen de gevolgen van de invoering worden doorgenomen, toegespitst op het grondbeleid in het algemeen en onteigening in het bijzonder.
Hoe kan in de toekomst een planologisch besluit de grondslag vormen voor onteigening? Hoe toetst de bestuursrechter de noodzaak en urgentie van onteigening? Welke verschillen zijn te verwachten in vergelijking met de huidige administratieve procedure voor de Kroon, die komt te vervallen? Welke procedurele regels wijzigen er? En hoe werkt het overgangsrecht?
Na deze cursus weet je alles over de gevolgen van de invoering van Omgevingswet voor de onteigeningspraktijk.
 

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB): Rianne van Bommel, Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau, schetst de contouren van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk LandbouwBeleid, wat in 2023 ingaat en de uitwerking daarvan voor Nederland. Waaronder de huidige overgangsregeling. Wat gaat er veranderen en hoe kunt u daarop anticiperen?
Ook komen de nieuwe meststoffenwet en de dier- en productierechten aan de orde; de waardering van deze rechten en hoe ermee omgegaan kan worden in pachtcontracten en –verhoudingen.
 

Energietransitie; welke maatschappelijke meerwaarde zou er kunnen zijn?: Boris Hocks, directeur Generation.Energy en adviseur voor NPRES en Ministerie BZK, en Gerrie Fenten, Thema-expert Ruimte NPRES en senior beleidsmedewerker Ruimte en Energie ministerie BZK, nemen je mee in de alomvattende materie aangaande de energieopgave en de verankering in onder meer de Omgevingswet.
Er wordt ingegaan op zowel de korte als de lange termijn (on)mogelijkheden om energietransitie misschien ook kansrijk te laten zijn voor landgoederen en landschappen. En welke meerwaarde zou kunnen worden gecreëerd voor de energietransitie. Hierbij gaat het niet alleen om de doelen die zijn afgesproken voor 2030, maar ook om de kansen en mogelijkheden richting 2050 en daar voorbij. De vraag die we aan de orde stellen is onder meer: welke rol kan de rentmeester spelen in het regionale proces? Waarbij de rentmeester niet alleen meedenkt over oplossingen op afzienbare termijn, maar ook kijkt naar de (maatschappelijke) meerwaarde van de te maken keuzes op lange termijn.
Aan de hand van een voorbeeldgebied gaan we samen op zoek naar de afwegingen, en keuzes die we kunnen – en moeten – nemen
 

Digitaliseren van taxaties: In de taxatiebranche is er een onmiskenbare trend naar het digitaliseren van taxaties en de ontwikkelingen gaan razendsnel.
Jos Ebbers, Wijmenga Makelaars en Rentmeesters, en Jorrit Klein Braskamp, Kendes Rentmeesters en Adviseurs, bespreken de laatste stand van zaken en achtergronden van deze digitale ontwikkeling. Hoe kan moderne software het taxatieproces ondersteunen en wat is en blijft de rol van de taxateur in dit proces. In samenwerking met een vertegenwoordiger van de bankensector en een aanbieder van een digitaal platform.
Je maakt ook kennis met de praktijk van de digitale aanpak.
 

Stikstofbeleid: van Den Haag naar perceel: Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het landelijke stikstofbeleid? Wat is de invloed op de opgave van de nu nog niet bekende nieuwe coalitie? En welke invloed heeft de laatste jurisprudentie? Ofwel: is de landelijke opgave duidelijk? Of permanent under construction? Wat betekent dat voor de vertaling op provinciaal niveau in de wettelijk verplichte gebiedsplannen? Wat is de betekenis voor de doorvertaling op perceelsniveau en waarom is dit lastig?
Pieter Dikhoff, adviseur Ruimtelijk Domein, Marcel Eektimmerman, Provincie Overijssel, en Arnout Heuven, Provincie Overijssel, geven antwoord op al deze vragen aan de hand van de laatste ontwikkelingen van het landelijke beleid en het provinciale beleid met als voorbeeld Overijssel. Ook kun je dillema’s waar je tegenaan loopt in je werk als rentmeester voorleggen tijdens de cursus.
 

Herbestemmen en transformeren: Aan de hand van de actuele ontwikkelingen en enkele voorbeelden laat Rinkjan Postma, Rinx Vastgoedontwikkeling, je zien hoe kansen voor herbestemmingen in het landelijk gebied optimaal benut kunnen worden. Daarbij staan verduurzaming en belangenafweging (agrarisch/natuur/wonen) centraal.
Het proces van een herbestemmingsopgave wordt doorlopen; herbestemmen van een agrarisch erf naar wonen; niet alleen voor grote vrije kavels maar juist ook voor erfdelen met woningen voor bijv. meerdere woonsegmenten en mogelijk meerdere functies. Dit als alternatief voor het slopen van grote leegstaande schuren.
Vaak loop je tegen problemen aan op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van investeringen, financiering en exploitatiekosten. Gaat het om waardeontwikkeling? Hoe lopen de kasstromen? Met een quickscan berekening wordt de haalbaarheid beoordeeld van een beoogde herbestemming (casus).
Met tal van voorbeelden van succesvolle maar ook van minder succesvolle herbestemmingen. En wat je wel of niet moet doen om bij te sturen.
 

Projectbeheersing: We kennen allemaal de voorbeelden van projecten die volledig uit hand gelopen zijn, zowel qua tijd als qua financiën. Denk alleen maar aan de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam.
Maar ook bij kleinere projecten is het een kunst om binnen budget en tijdsplanning te blijven.
Richard Wezelenburg en Marc van der Krogt, WIN, nemen je mee in het Integraal Projectmanagement met speciale aandacht voor de Projectbeheersing.
Na een korte maar stevige theoretische inleiding ga je zelf aan de slag met een casus vanuit het perspectief van projectbeheersing. Aan de hand van een grote grondverwervingsopdracht, met harde deadline én maatschappelijke belangen, voer je diverse opdrachten uit over aspecten als:

Omgaan met risico’s (risicobeheersing grondverwervingsspoor) en issues en het werken met scenario’s;

Het informeren van de opdrachtgever;

Besluitvorming;

Het beïnvloeden van de planning;

Het creëren van voorspelbaarheid en aangesproken competenties.

 

Hoe bereid ik me voor op een participatieproces?: We krijgen er allemaal mee te maken in de nieuwe Omgevingswet: het Participatieproces.
Of het nu is als initiatiefnemer of als deelnemer: een goede voorbereiding is cruciaal.
Jeroen Medema en Robin Schram, WesselinkVanZijst, laten je ervaren hoe je met behulp van een goede analyse van het voorbereidende en analytische kwadrant uit de SOM-cirkel, goed voorbereid het participatieproces in gaat.
De workshop start met een korte introductie van het Strategisch OmgevingsManagement en de SOM-cirkel. En daarna ga je zelf aan de slag met casuïstiek, waarbij je aan de hand van een aantal stappen toewerkt naar een actieplan:

Issue-stakeholder inventarisatie

Belangenanalyse

Stakeholder actieplan
Bij elke stap hoort een aparte tool/format.

Naast het delen van ervaringen en het benoemen van tips & tricks, wordt ook aandacht besteed aan digitale middelen voor participatie (bijv. Mural en SOM SET).
 

Actief bouwen aan vertrouwen: Vertrouwen is een versneller in participatieprocessen. Meer vertrouwen zorgt vaak voor betere uitkomsten, zowel voor jezelf als voor de ander. Vertrouwen tussen betrokkenen bij een project is echter niet iets vanzelfsprekends; daar moet actief aan gebouwd worden. Bovendien moet vertrouwen zorgvuldig onderhouden worden, want als het weg is, kost het zeer veel moeite om het weer terug te winnen. Niet voor niets zegt men: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”
In deze workshop leer en ervaar je zelf hoe (het bouwen aan) vertrouwen werkt. Met veel ruimte voor zelfreflectie: wat doe ik zelf al goed en waar kan ik op verbeteren? En wat ging er goed en wat ging er niet goed bij je eigen projecten? Zodat je het proces van het bouwen aan vertrouwen bij een volgende project (nog) beter kunt aanpakken.
Jeroen Medema en Robin Schram, WesselinkVanZijst, begeleiden je hierbij.
 

Helder schrijven: Rentmeesters schrijven veel verschillende soorten teksten zoals complexe juridische adviezen, brieven aan belanghebbenden, overeenkomsten en notities voor bestuurders. Hoe zorg je ervoor dat jouw tekst steeds aansluit bij de lezer en jouw boodschap goed overkomt? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat de trainer van Loo van Eck zien wat het effect is van teksten. Én hoe het ook anders kan. Je gaat zelf aan de slag met doelgericht en piramidaal schrijven, de 30-secondenlijn, het maken van een werkplan, lezersvragen, klantgericht schrijven en het helder maken van een juridische tekst.
Deze workshop is een herhaling van de workshop uit 2020.

Praktische informatie

Datum: donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021, 9.00-17.00 uur

Online: via Zoom of Teams, te volgen vanuit huis of kantoor

Kosten: ledenprijs: € 250 excl. btw; niet-ledenprijs: € 332,50 excl. btw
Korting: 4e cursus gratis, bij afname van drie cursussen

Studiepunten NVR: 3 per cursus; VastgoedCert heeft 3 PE-punten per cursus toegekend voor het facultatieve deel van de hercertificering oude stijl bij de werkkamer Landelijk Vastgoed.
PE-punten voor NRVT en Register DOBS zijn in aanvraag. 
 
Inschrijven leden:
De inschrijving voor deze 10e editie van de NVR-cursustweedaagse gaat van start op donderdag 3 juni a.s. om 10.00 uur via de Agenda op het Ledengedeelte van de website (eerst inloggen)
 
Inschrijven niet-leden: 
Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de NVR cursustweedaagse.
Als niet-lid kun je je aanmelden door een mail met vermelding van de cursussen die je wilt volgen te sturen naar Anita de Moed, ademoed@rentmeesternvr.nl.

Graag tot ziens tijdens de tiende NVR-cursustweedaagse
op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021!