Klachten

Indien een opdrachtgever of een Rentmeester NVR van mening is, dat een Rentmeester NVR heeft gehandeld in strijd met de door hem afgelegde eed/belofte, de Gedragscode of de Regeling van Rentmeesters kan hij dit geschil voorleggen aan de Stichting Rentmeesterskamer. Mocht niet direct blijken van een kennelijke niet-ontvankelijkheid dan wordt het geschil behandeld door een Commissie van Onderzoek, bestaande uit drie leden van de Rentmeesterskamer.

Het geschil wordt behandeld in een setting die volgens een vast patroon verloopt. De klager kan zijn klacht toelichten, waarna ook de verweerder de mogelijkheid krijgt om zijn woord te doen. Daaropvolgend stelt de tuchtcommissie doorgaans een aantal vragen en eindigt de zitting met een tweede spreektermijn voor beide partijen. Meestal komt de commissie diezelfde dag nog tot een conceptoordeel dat daarna op schrift wordt gesteld.

De status van de uiteindelijke beslissing is een bindend advies. Uitgangspunt van de boordeling is steeds de vraag of de Rentmeester NVR zich aan de gedragscode c.a. heeft gehouden. De sancties variëren van alleen maar een gegrondverklaring zonder toepassing van enige sanctie via een mondelinge of schriftelijke berisping tot – bij hoge uitzondering – een voordracht tot royement van de rentmeester uit de NVR, waardoor hij de titel 'Rentmeester NVR' niet langer mag voeren. Voor meer informatie zie het Reglement inzake de Tuchtrechtspraak.

Voor het indienen van een klacht is griffiegeld verschuldigd.

 Reglement Tuchtrechtspraak
 Statuten Stichting Rentmeesterskamer

Contact Stichting Rentmeesterskamer: tuchtrecht@rentmeesterskamer.nl.