Gebruiksovereenkomst

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website bestaat uit verschillende Webpagina's die worden aan-geboden door de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website wordt u aangeboden met de conditie dat u deze accep-teert zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Nederlandse Ver-eniging van Rentmeesters Website bevestigt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelin-gen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, de bepalingen en mededelingen volgens welke de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Nederlandse Ver-eniging van Rentmeesters Website te wijzigen.

LINKS NAAR DERDEN

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website kan links naar andere Websites ( "Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Nederlandse Vereniging van Rentmeesters is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Nederlandse Vereniging van Rentmees-ters verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring door de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website, garandeert u de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters dat u de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website niet gebruiken op een manier waardoor scha-de, storing, overbelasting of aantasting van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website of het ge-bruik en genot van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website van een andere partij wordt ver-stoord. U mag geen materiaal verkrijgen of trachten materialen of informatie te verkrijgen via geen enkele wijze die niet voor dat doel ter beschikking worden gesteld of verstrekt worden via de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Web Sites.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website kan bulletin board services, chat omgevingen, nieuws-groepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en / of andere berichten- of communica-tiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen met het publiek te communiceren op persoonlijke grote of met een groep (collectief, "Communicatiediensten"), gaat u akkoord met alleen de Communicatiedien-sten te gebruiken om te posten, verzenden en berichten en materialen die gepast zijn en verband houden met de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wan-neer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 

·         Belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen te schenden.

·         Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.

·         Bestanden uploaden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten bevatten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u eigenaar of daarop of alle benodigde toestemmingen hebben gekregen om de rechten te regelen.

·         Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's die de werking van een ander's computer kunnen beschadigen.

·         Adverteren of te koop aanbieden of kopen van goederen of diensten voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.

·         Uitvoeren of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven.

·         Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, niet legaal gedistribueerd kan worden op deze wijze.

·         Vervalsen of Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van software of andere materialen in een bestand dat is geupload te verwijderen.

·         Beperken of hinderen van andere gebruikers in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten.

·         Handelen in strijd met gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing zijn op een betreffende Communicatiedienst kunnen.

·         Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.

·         In strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.


De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters behoudt zich het recht voor om ten alle tijden alle informatie die nodig zijn om eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedure of het overheid verzoek te voldoen, of te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen te verwijderen, geheel of gedeeltelijk open-baar te maken, in de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters's eigen goeddunken.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom, kan de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelin-gen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Ne-derlandse Vereniging van Rentmeesters woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, re-productie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters OF GEPLAATST OP EEN Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters beschouwt de materialen die u verstrekt aan de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: "In-zending"), Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending u De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de exploitatie van hun Internetbedrijf met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht op : kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters's eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u dat u de eigenaar of er een wettelijke controle van de rechten om uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om te bieden, post, toevoegt of de inzendingen in te dienen.

AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR OPGENOMEN VIA DE Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN IN DE Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE TE ALLEN TIJDEN DOORVOEREN. NEMEN ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE Voor specifieke aanwijzingen OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters EN / OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN gerelateerde afbeeldingen op de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE voor enig doel. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD "AS IS" ZONDER GARANTIE OF ENIGE VORM VAN. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK .

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, IN GEEN GEVAL ZAL de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN GEBRUIKEN OF HET NIET VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE Neder-landse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE of anderszins voortkomend uit HET GEBRUIK VAN DE Neder-landse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS de Nederlandse Ver-eniging van Rentmeesters OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN / RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. Als u ontevreden bent MET ENIGE GEDEELTE VAN DE Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Nederlandse Vereniging van Rentmeesters WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: mbeukeboom@rentmeesternvr.nl

BEEINDIGING / BEPERKING TOEGANG

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters behoudt het recht om naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeel-te daarvan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken, in alle geschillen die voortkomen uit of met be-trekking tot het gebruik van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website. Het gebruik van de Neder-landse Vereniging van Rentmeesters Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die geen effect heeft alle regels van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U stemt ermee in dat er geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website. Nederlandse Vereniging van Rentmeesters de nakoming van deze overeenkomst is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en geen van de in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters om te voldoen aan de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Nederlandse Vereni-ging van Rentmeesters Website of informatie verstrekt aan of verzameld door de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters met betrekking tot dat gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt bepaald ongel-dig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, waaronder, maar niet beperkt tot, de afwijzing van ga-rantie en aansprakelijkheidsbeperking hierboven uiteengezet zijn, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die overeenkomt met de meeste nauw aan bij de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst van kracht blijven. Tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters met betrekking tot de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektro-nisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters met betrekking tot de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website. Een gedrukte versie van deze overeen-komst en van elke opzegging in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedu-re op grond van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate worden een d onderworpen aan dezelf-de voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle aanverwante documenten in het Engels worden opgesteld.

AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De inhoud van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Website is: Copyright 2016 de Nederlandse Ver-eniging van Rentmeesters en / of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

MERKEN

De namen van bestaande bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

De bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis is bedoeld of moet worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET inbreuk op auteursrechten

Krachtens Titel 17, United States Code, sectie 512 (c) (2), kennisgevingen betreffende een vermeende schen-ding van het auteursrecht in het kader van de Verenigde Staten auteursrecht moet worden naar Service Provi-der aangewezen vertegenwoordiger gestuurd. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD. Zie Mededelingen en procedure voor het instellen van vorde-ringen inzake inbreuk op het auteursrecht.